2022 Asia Open Dance Championship

OUTSTANDING DANCER AWARD

BALLET REPERTOIRE & FRAGMENT SOLO ( JUNIOR ) – CHLOE FOONG JIAEN
BALLET REPERTOIRE & FRAGMENT SOLO ( SENIOR ) – WONG JIA MYN
DEMI CHARACTER SOLO ( JUNIOR ) – LOH WEI JEAN
MODERN CONTEMPORARY SOLO ( JUNIOR ) – TAN YUANXI
MODERN JAZZ SOLO ( JUNIOR ) – TAN YUANXI
NEW CREATION BALLET SOLO ( SENIOR ) – KOK JIA WEI

TOP SCORER

DEMI CHARACTER SOLO ( CHILDREN B ) – LOH WEI JEAN
DEMI CHARACTER SOLO ( PRIMARY A ) – WOO HOI NING
MODERN JAZZ SOLO ( PRIMARY A ) – TAN YUANXI
MODERN CONTEMPORARY SOLO ( PRIMARY A ) – TAN YUANXI
MODERN CONTEMPORARY SOLO ( PRIMARY B ) – CHLOE FOONG JIAEN
MODERN CONTEMPORARY SOLO ( JUNIOR B ) – KOK JIA WEI
MODERN CONTEMPORARY SOLO ( SENIOR A ) – CHAN LE YENN
NEW CREATION BALLET SOLO ( JUNIOR B ) – KOK JIA WEI
BALLET REPERTOIRE & FRAGMENT SOLO ( JUNIOR B ) – WONG JIA MYN

ENSEMBLE MODERN JAZZ CHILDREN A – GOLD AWARD
WOO JIN YI, WONG JING NING, LOW HUI XUAN, LOH WEI JEAN, LOW DON XIN, ISABELLE NEETHIA RAJ, KUM ZHI XI

ENSEMBLE NEO CLASSICAL SENIOR B – GOLD AWARD
AMELIA CHOW WING YI, CHAN LE YENN, WONG YEE PING, TEY CHENG YI

TROUPE MODERN CONTEMPORARY PRIMARY A – GOLD AWARD
SHANIE YEOK LIN, BELLE FUN LE XIN, LIM RYU MI, KEE SHI XUAN, EMA MIYAKE, CHEN ZHI YAN, MYLENA DOMICHAN ROGER, PANG ZI KEE, JOANNE SHIA

TROUPE DEMI CHARACTER PRIMARY B – GOLD AWARD
ARISSA KARIMAH SJAUGI, XAVIER JIE SHOU PEERS, IRYNN TEEN EE HANN, TEO J VERN, IRINA MARISSA, CHLOE FOONG JIAEN, WOO HOI NING, LEE JIA YEE, TAN YUANXI, WONG JIA MING, WONG JIA XUAN, WONG YAN LYN, FOO PEI YING, CHAN WEN YAH, LEE JIA ERN, HEIDI NG XIAO QI, LAY QIAO HUI, GIADA CHAN YU EE, MEDINA JASMYNA, MELISSA MAE GANESH, CHANG YEE MEI, CHAN FAN XI

TROUPE NEO CLASSICAL JUNIOR A – GOLD AWARD
NG CHARISSE, VANESSA LIANG YI CHONG, HEW QIAO JIE, KONG YU YEN, LAI YING ZHI, KOK JIA WEI, WONG WENG YAN, LEW QING YU, WONG JIA MYN, YAP JING YINN, CHEN ZHI QI, BEH WEI EN

BEST ENSEMBLE AWARD ( SENIOR )
GOLD AWARD
AMELIA CHOW WING YI, CHAN LE YENN, WONG YEE PING, TEY CHENG YI

BEST TROUPE AWARD (JUNIOR )
GOLD AWARD
ARISSA KARIMAH SJAUGI, XAVIER JIE SHOU PEERS, IRYNN TEEN EE HANN, TEO J VERN, IRINA MARISSA, CHLOE FOONG JIAEN,
WOO HOI NING, LEE JIA YEE, TAN YUANXI, WONG JIA MING, WONG JIA XUAN, WONG YAN LYN, FOO PEI YING, CHAN WEN YAH, LEE JIA ERN, HEIDI NG XIAO QI, LAY OIAO HUI, GIADA CHAN YU EE, MEDINA JASMYNA, MELISSA MAE GANESH, CHANG YEE MEI, CHAN FAN XI

DEMI CHARACTER SOLO

GOLD AWARD
LOH WEI JEAN ( CHILDREN B, AGE 7-8)
WOO HOI NING ( PRIMARY A, AGE 9-10)
TEO J VERN ( PRIMARY A, AGE 9-10)
XAVIER JIE SHOU PEERS ( PRIMARY B, AGE 11-12 )

SILVER AWARD
EMA MIYAKE ( CHILDREN B, AGE 7-8)
LEE JIA YEE (PRIMARY A, AGE 9-10 )
CHAN WEN YAH ( PRIMARY B, AGE 11-12 )
NG CHARISSE (JUNIOR A, AGE 13-14 )

LYIRCAL SOLO

GOLD AWARD
WONG JIA MING ( PRIMARY B, AGE 11-12)
LAI YING ZHI ( JUNIOR A, AGE 13-14
CHEN ZHI QI ( JUNIOR B, AGE 15-10 )
YAP JING YINN (JUNIOR B, AGE 15-16)

SILVER AWARD
SHANIE YEOK LIN ( CHILDREN B, AGE 7-8 )
LEE JIA YEE ( PRIMARY A, AGE 9-10 )
LIM RYU MI ( PRIMARY A, AGE 9-10 )
WONG YAN LYN ( PRIMARY A, AGE 9-10 )
ARISSA KARIMAH SJAUGI ( PRIMARY B, AGE 11-12 )
IRYNN TEEN EE HANN ( PRIMARY B, AGE 11-12 )
NG CHARISSE (JUNIOR A, AGE 13-14 )
WONG YEE PING ( SENIOR B, AGE 20 & ABV)

MODERN JAZZ SOLO

GOLD AWARD
TAN YUANXI ( PRIMARY A, AGE 9-10 )
IRINA MARISSA ( PRIMARY B , AGE 11-12)

SILVER AWARD
FOO PEI YING ( PRIMARY A, AGE 9-10)
HEW QIAO JIE (JUNIOR A, AGE 13-14)
VANESSA LIANG YI CHONG (JUNIOR A, AGE 13-14)

NEO-CLASSICAL SOLO

SILVER AWARD
WONG WENG YAN (JUNIOR A, AGE 13-14 )

MODERN CONTEMPORARY SOLO

GOLD AWARD
TAN YUANXI ( PRIMARY A, AGE 9-10 )
CHLOE FOONG JIAEN ( PRIMARY B, AGE 11-12)
AMELIA CHOW WING YI ( JUNIOR B, AGE 15-16)
BEH WEI EN (JUNIOR B, AGE 15-16)
KOK JIA WEI (JUNIOR B, AGE 15-16)
LEW QING YU (JUNIOR B, AGE 15-16 )
CHAN LE YENN ( SENIOR A, AGE 17-19 )

SILVER AWARD
WONG JIA XUAN ( PRIMARY B, AGE 11-12 )
KONG YU YEN (JUNIOR A, AGE 13-14 )
WONG JIA MYN (JUNIOR B, AGE 15-16 )
TEY CHENG YI ( SENIOR B, AGE 20 & ABV)

BALLET REPERTOIRE & FRAGMENT SOLO

GOLD AWARD
BELLE FUN LE XIN ( CHILDREN B, AGE 7-8 )
LIM RYU MI ( PRIMARY A, AGE 9-10 )
TAN YUANXI ( PRIMARY A, AGE 9-10)
ARISSA KARIMAH SJAUGI ( PRIMARY B, AGE 11-12)
CHLOE FOONG JIAEN ( PRIMARY B, AGE 11-12 )
IRYNN TEEN EE HANN ( PRIMARY B, AGE 11-12)
HEW QIAO JIE (JUNIOR A, AGE 13-14 )
LAI YING ZHI (JUNIOR A, AGE 13-14 )
AMELIA CHOW WING YI (JUNIOR B, AGE 15-16 )
WONG JIA MYN ( JUNIOR B, AGE 15-16)
CHAN LE YENN ( SENIOR A, AGE 17-19)

SILVER AWARD
SHANIE YEOK LIN ( CHILDREN B, AGE 7-8 )
KONG YU YEN (JUNIOR A, AGE 13-14 )
LEW OING YU (JUNIOR B, AGE 15-16 ).
YAP JING YINN (JUNIOR B, AGE 15-16 )
TEY CHENG YI ( SENIOR B, AGE 20 & ABV )
WONG YEE PING ( SENIOR B, AGE 20 & ABV )

NEW BALLET CREATION SOLO

GOLD AWARD
KEE SHI XUAN ( CHILDREN B, AGE 7-8 )
IRINA MARISSA ( PRIMARY B, AGE 11-12 )
CHEN ZHI QI (JUNIOR B, AGE 15-16 )
BEH WEI EN (JUNIOR B, AGE 15-16)
KOK JIA WEI (JUNIOR B, AGE 15-16)

SILVER AWARD
LOW DON XIN ( CHILDREN B, AGE 7-8)
SHANIE YEOK LIN ( CHILDREN B, AGE 7-8 )
FOO PEI YING ( PRIMARY A, AGE 9-10 )
TEO J VERN ( PRIMARY A, AGE 9-10 )
WONG YAN LYN ( PRIMARY A, AGE 9-10 )
WOO HOI NING ( PRIMARY A, AGE 9-10 )
CHAN WEN YAH ( PRIMARY B, AGE 11-12 )
WONG JIA XUAN ( PRIMARY B, AGE 11-12 )
XAVIER JIE SHOU PEERS ( PRIMARY B, AGE 11-12 )
WONG JIA MING ( PRIMARY B, AGE 11-12 )
VANESSA LIANG YI CHONG ( JUNIOR A, AGE 13-14 )
WONG WENG YAN (JUNIOR B, AGE 15-16 )

OUTSTANDING INSTRUCTOR AWARD

MS FION TOO WEI QIN
MS HOI CHENG SIM
MS EMILY TAN
MS SHERLYN GO SHU ANN

EXCELLENT CHOREOGRAPHER AWARD

MS FION TOO WEI QIN
MS SHERLYN GO SHU ANN